About Us

ประวัติ QUEEN RICE THAILAND
เดิมที ห้างหุ้นส่วนจำกัด Queen Rice Thailand ได้เริ่มดำเนินการในลักษณะการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาก่อน เมื่อประมาณกลางปี 2551 และได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 รหัสทะเบียนเลขที่ 4-4412-01/1-002 มีคณะกรรมการกลางของวิสาหกิจชุมชนจำนวน 14 คนโดยมี นางสาวอภิญญาไวแสง เป็นประธานกรรมการในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และ วิชาการจากหน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมกลุ่มสมาชิกปลูกข้าว และรับซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทำให้ได้สมาชิกเป็นจำนวนมากที่ส่งราย ชื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์ ต่อมาต้องการขยายกิจการให้เป็นที่ยอมรับและขยายตัวมากขึ้นเพื่อทำให้สินค้า และการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นการ ดำเนินการกิจการจึงมากายเป็นในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดและเพื่อรองรับการ ขยายตัวของธุรกิจเพื่อความน่าเชื่อถือของกิจการโดยห้างหุ้นส่วน  Queen Rice Thailand  ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งร่วมกันลงทุนโดยเล็งเห็นการนำวัตถุดิบที่มีมากในท้องตลาดและในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือและภาคอื่นของประเทศไทย นำมาแปรรูปเพื่อสร้างอาชีพและสร้างงานให้มีความยั่งยืนแก่เกษตรกร
ด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัด Queen Rice Thailand เป็นองค์กรที่ผลิตข้าวกล้องงอกในรูปแบบของเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกชนิดผง สำหรับชงดื่มที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยใช้ข้าวกล้องงอกจากข้าว 3 สี 9 สายพันธุ์ได้แก่

ข้าวกล้องงอกที่มีสีม่วงอมดำ

ประกอบด้วยข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องงอกหอมนิล ข้าวกล้องงอกลืมผัว ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนโทไซยานิน โพรแอนโทไซยานิน วิตามินอี เหล็ก สังกะสี ทองแดง และโปรตีน ช่วยชะลอเสื่อมสภาพของเซลล์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และโรคเบาหวานบำรุงสายตาบำรุงประสาทและลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

ข้าวกล้องงอกที่มีสีแดง

ประกอบด้วยข้าวกล้องนอกมะลิแดง ข้าวกล้องงอกเหนียวแดง ข้าวกล้องงอกสังข์หยด และข้าวกล้องงอกทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นข้าวกล้องงอกที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีโนลิก และฟาโวนอยด์สูง และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง ประกอบไปด้วยโปรตีน ธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสสูง เป็นประโยชน์ในการบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันโรคความจำเสื่อมและช่วยชะลอความแก่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็ง

ข้าวกล้องงอกที่มีสีเหลืองทอง

ประกอบไปด้วยข้าวกล้องงอกหอมมะลิ 105 และข้าวสินเหล็ก ซึ่งมีสารกาบา ( GABA ) สูงช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ช่วยคุมน้ำหนักมีใหญ่อาหารสูง ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้และ และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

หรืออาจเรียกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องชนิดผงสำหรับชงดื่มของ Queen Rice Thailand เป็น ซุปเปอร์ฟู้ด ( SUPER FOOD ) ในเมืองไทยก็ว่าได้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด Queen Rice Thailand ยังยึดมั่นตามเจตนารมย์ในการทำธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการ “คุณธรรมนำธุรกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมไทย “ผลักดันและส่งเสริมอาชีพของบรรพบุรุษ คือ การทำนาด้วยการส่งเสริมการปลูกข้าวสายพันธุ์พิเศษ ( อินทรีย์ ) และรับซื้อข้าวจากชาวนา เพื่อนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผลิตออกสู่ตลาดเพื่อให้คนไทยทุกคนทุกครอบครัว ได้มีโอกาสรับประทานข้าวที่มี โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และธาตุหรือสารอาหารต่างๆที่มีสูงกว่าข้าวขาวทั่วไปอย่างแท้จริง

เนื่องจากปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น เช่นนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้อัตราการตายลดลง ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่ผู้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบจากการเสื่อมหรือทดถอยของสมรรถภาพ ของทางร่างกายไปตามวัยรวมทั้งผลของ โรคเรื้อรังหรืออุบัติเหตุอื่นๆซึ่งนำไปสู่ความทดถอยของทางร่างกายเกิดภาวะพึ่งพาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรืออาจมีการอาการเสื่อมสมอง ทำให้ต้องอาศัยพึ่งพาเป็นภาระแก่ผู้ดูแลเกิดภาวะโทรภาพในที่สุดสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตอย่างไม่เป็นสุขผู้สูงอายุจึงควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีปกป้องการเกิดโรคต่างๆรวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเมื่อเกิดภาวะของโรค และควบคุมให้ภาวะของโลกเรานั้นมีอาการคงที่ไม่กำเริบรุนแรงหรือเสื่อมถอยมากกว่าเดิมจึงทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสุขในปั้นปลายของชีวิต