Certificate

QUEEN RICE THAILAND
เพื่อ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเพื่อความน่าเชื่อถือของกิจการโดย QUEEN RICE THAILAND ได้ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมูลค่าการจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 ( ห้าล้านบาท )

อีกหนึ่งความภูมิใจที่เราได้รับจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล